Stop. Look. Shoot. Original Photography. | Stoneham Football 2015-2016

v. Beverly, Varsity, 9-13-15

v. Beverly, Varsity, 9-13-15

v. Beverly, Junior Varsity, 9-13-15

v. Beverly, Junior Varsity, 9-13-15

v. Watertown, Junior Varsity, 9-27-2015

v. Watertown, Junior Varsity, 9-27-2015

v. Watertown, Varsity, 9-27-2015

v. Watertown, Varsity, 9-27-2015

v. Melrose, Junior Varsity, 10-4-2015

v. Melrose, Junior Varsity, 10-4-2015

v. Charlestown, Varsity, 10-4-2015

v. Charlestown, Varsity, 10-4-2015

v. Chelsea, Junior Varsity, 10-11-2015

v. Chelsea, Junior Varsity, 10-11-2015

v. Chelsea, Varsity, 10-11-2015

v. Chelsea, Varsity, 10-11-2015

v. Medford, Junior Varsity, 10-25-2015

v. Medford, Junior Varsity, 10-25-2015

v. Medford, Varsity, 10-25-2015

v. Medford, Varsity, 10-25-2015

v. Beverly, Junior Varsity, 11-1-2015

v. Beverly, Junior Varsity, 11-1-2015

v. Beverly, Varsity, 11-1-2015

v. Beverly, Varsity, 11-1-2015

v. Chelsea, Junior Varsity, 11-8-2015

v. Chelsea, Junior Varsity, 11-8-2015

v. Chelsea, Varsity, 11-8-2015

v. Chelsea, Varsity, 11-8-2015

v. Medford, Varsity Championship 11-15-2015

v. Medford, Varsity Championship 11-15-2015

v. Peabody Silver, Varsity, 11-22-2015 Superbowl

v. Peabody Silver, Varsity, 11-22-2015 Superbowl